Kynologické zkratky

 

A1-3 = soutěže Agility. Čím vyšší číslo, tím větší náročnost - obtížnost.

AGFIS = Světová federace sportů (týká se saňového sportu - psích spřežení)

AKC = American Kennel Club - Americký Kennel klub je kynologický klub (organizace) omezený pouze na chovatelská hlediska a organizuje mnoho různých druhů výstav v Americe. Vznikl v roce 1884. České republiky se netýká.

AK = Anglický setr

BH = barvářské zkoušky honičů - ověřují schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře.

BH = jedna ze zkoušek sportovní kynologie dle řádu SchH, zkouška doprovodného psa. Tato zkouška prověřuje ovladatelnost psa, tedy nezahrnuje obranu ani pachové práce, ale je zaměřena na vyrovnanost a ovladatelnost psa v běžném městském ruchu i na cvičišti (prověřuje se základní poslušnost).

BIG = z anglického originálu: Best In Group - také jinak řečeno "Vítěz skupiny FCI". Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10 skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS - Vítěz výstavy.

BIS = z anglického originálu: Best In Show - jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp. výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.

BOB = z anglického originálu: Best Of Breed - také jinak řečeno "Vítěz plemene". Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp. BOG).

BOG = z anglického originálu: Best Of Group - znamená totéž jako BIG.

BundSg, nebo BundessGR = vítěz Německa (z výstavy)

BZ = barvářské zkoušky - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře na stopě staré i více jak 12 hodin.

BZMP = barvářské zkoušky malých loveckých plemen.

CAC = Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou "výborný 1", na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.

CACIB = Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.

CACIT = Certificat d´Aptitude au Championat International de Travail - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (lovecká, služební plemena apod.).

CACT = jedná se o čekatelství šampionátu práce (výkonu) a uděluje se nejlepšímu jedinci každého (pracovního) plemene při akci národního nebo mezinárodního významu konané v ČR, která probíhá v plném rozsahu zkoušky IPO3, SchH3, IPO-FH (stopařský závod nejvyšší úrovně), nebo propozic Mistrovství "500 bodů". Daný pes nebo fena se musí umístnit na 1. místě, a to nejméně s oceněním "velmi dobrý". Tento titul se může udělit psovi i feně, kteří již titul "Šampion práce" mají. Návrh na tento titul může navrhnout pouze sbor rozhodčích delegovaný na danou akci a to pouze za mimořádně kvalitní výkony v průběhu celé soutěže. Druhý pes v pořadí může obdržet Res. CACT, taktéž za předpokladu získání min. známky "velmi dobrý". CACT i Res.CACT se zapisuje do výkonnostní knížky psa a psovod obdrží osvědčení vystavené rozhodčím. Titul není nárokový a je udělován pouze za mimořádné kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.Trojím získáním titulu CACT ve období 2 výcvikových sezón vzniká nárok na přidělení titulu "Šampion práce" (výkonu).

CACT-ČR = dostihový šampión České republiky. Uděluje se jen na vybraných bodovacích dostizích. Řediteli nebo vedoucímu dostihu, který je zadáváním CACT-ČR pověřen, musí majitel psa před dostihem předložit potvrzení, že dotyčný pes obdržel na klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavě známku "výborný". Podmínek je samozřejmě více. Na všech typech výstav v České republice může být chrt jakéhokoliv plemene vystaven ve třídě pracovní za předpokladu, že dosáhne 4x CACT-ČR v rozmezí více než 12 měsíců.

CAJC = čekatelství na národní titul "Šampión krásy mladých". Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CEA = anomálie očí objevující se u kólií, spíše výjimečně u šeltií.

CRA = atrofie sítnice (často se objevuje po chronickém zánětů oka)

ČASPS = Česká asociace sportu psích spřežení, která vznikla v roce 1989 a je určena pro zájemce o saňový sport - psí spřežení, bez omezení plemenem a čistokrevnosti zapřahaných psů.

ČKS = Český kynologický svaz

ČMKJ = Českomoravská kynologická jednota

ČMKU = Českomoravská kynologická unie

ČMMJ = Českomoravská myslivecká jednota

ČMSKSP = Český musherský svaz klubu severských psů, je určen pro závodníky z řad majitelů čistokrevných severských saňových psů

D = "dobrý", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se trojce.

DKK 0/0, 0/1, 1/2 ... apod. = je výše postižení onemocnění kyčelních kloubů, přičemž 0/0, často uváděno pouze: neg., tedy negativní, hovoří o zdravých kloubech kyčelních. Číslo před lomítkem a za lomítkem je hodnocení pro každou končetinu zvlášť. Čím větší je číslo, tím větší je postižení. Nejhorší a nejvyšší postižení je u nás známo 4/4. U většiny plemen, u kterých je RTG DKK (rentgen kyčelních kloubů) povinné, je maximální povolená výše druhého stupně, tedy 2/2, 2/1, 2/0, 0/2. 1/2. Jsou však plemena, kde je do chovu povoleno i větší postižení, nebo naopak menší či žádné. Tuto informaci vám poskytne příslušný klub.

DSVV = Německý svaz sportu psích spřežení

ED = dysplazie loktu (loketního kloubu)

EKC = English Kennel Club - Anglický Kennel (kynologický) klub

ENCI = Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - Italský národní kynologický svaz

ESDRA = Evropská asociace sportu psích spřežení, bez zaměření na plemena i původ psů, má pod patronací velké závody, určuje pravidla saňového sportu a podporuje jeho rozvíjení v rámci Evropy

EuroSg, nebo Eropas = Evropský vítěz (nejvyšší ocenění na evropské výstavě psů)

FCI = Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace, která byla založena v roce 1911. Tato mezinárodní organizace sjednocuje chovatelské zásady, posuzování a vystavování čistokrevných psů. Zakládajícími zeměmi FCI byly pouze čtyři evropské země - Belgie, Francie, Holandsko a Rakousko. Dnes do ní patří mnoho kynologických organizací pěti kontinentů. Sídlo FCI je v Belgii. České kynologické organizace patří právě pod FCI a jsou v ní zastoupeny prostřednictvím ČMKU (Českomoravské kynologické unie).

FCI MS = Mistrovství světa ve výkonu podle zkušebního řádu IPO (zkušební řád pro pracovní plemena sportovní kynologie vydaný FCI)

FH 1-2 = speciální stopařská zkouška sportovní kynologie obsahující pouze velmi náročné stopy. Patří do souboru zkoušek dle mezinárodního zkušebního řádu SchH. Vyšší číslo označuje větší náročnost.

FISTC = Mezinárodní federace sportu psích spřežení, pouze pro psy severské s průkazem původu

FT = Field Trials - zkouší se práce psů (ohařů) v poli: daleké, systematické hledání, vystavování zvěře a tzv. přiznávání. Absolvováním FT pes však nezískává loveckou upotřebitelnost.

FTR = Field Trials retrívrů - zkouší se práce psů, specielně retrívrů v poli: daleké, systematické hledání, vystavování zvěře a tzv. přiznávání.

HD = dysplazie kyčelního kloubu, častěji (u nás) známo pod zkratkou DKK

HD-A (nebo HD-frei) = rentgen kyčelních kloubů s negativním nálezem, tedy 0/0

HD-B (nebo HD+/-) = rentgen kyčelních kloubů s nálezem lehkého postižení - 1. stupně, např. 0/1,1/1,1/0

HD-C (nebo HD+) = rentgen kyčelních kloubů s nálezem 2. stupně - např.0/2,2/2,2/0,1/2,2/1

HZ = honičské zkoušky - ověřují schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře

CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu "Český šampión" (nebo také "Národní šampión") jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem "Champion" má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

CHK = chovatelská komise. Chovatelská komise rozhoduje o některých "výjimkách" v řízení chovu, např. o "evidovaném chovu", řídí chov, navrhuje různá opatření na zlepšení chovu daného plemene...

CHS (ch.s.) = chovatelská stanice

I1 až I3 (anatomie) = dentes incisivi, zuby - řezáky, čísla označují zuby jdoucí v pořadí "za sebou"

IFSS = Mezinárodní federace sportu psích spřežení, člen Světové federace sportů, bez omezení původem a plemenem psů

Ihb (IHB) = Individuální hlavní zkoušky barvářů, jsou nejvyšším typem zkoušek pro plemena barvářů

IHZ SK = individuální honičské zkoušky slovenských kopovů

ICH. (INT., nebo také Ich.) = Interšampión - "Mezinárodní šampión krásy". Pokud pes či fena získá 4x CACIB, nejméně ve třech zemích (jeden musí být v zemi trvalého bydliště majitele psa, případně ze země původu daného plemene), nejméně od tří různých rozhodčích, a mezi udělením prvního a posledního (čtvrtého) ocenění CACIB musí uplynout doba delší než jeden rok. Podmínkou přiznání titulu Ich. je i to, že daný jedinec musí mít úplné tři generace předků zapsané v plemenných knihách FCI.

IPO 1-3 = mezinárodní zkušební řád sportovní kynologie vydaný FCI, která se věnuje nejen chovatelské činnosti, ale také pracovní stránce psů. Zkoušky se musí plnit postupně, přičemž nejnáročnější je zkouška třetího stupně. Jedná se o zkoušky všestranné, tedy obsahující stopu, poslušnost a obranu.

ISDRA = International Sled Dog Racing Asociation - mezinárodní organizace pro příznivce sportu psích spřežení, která vznikla v roce 1966 a jejíž cílem je rozšířit sport psích spřežení po celém světě.

JCH. (Jch.) = šampión mladých - pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od min. dvou různých rozhodčích, mohou získat titul "Český junior šampión". Tento titul však neopravňuje psa k vystavovaní ve třídě šampiónů.

K I-III = maďarská všestranná zkouška ve sportovní kynologii

KC = Kennel Club - (britský) je nejstarším chovatelským klubem na světě. Vznikl v roce 1873. Je omezen pouze na chovatelské aspekty, organizuje mnoho různých druhů výstav např. ve Velké Británii, Jižní Africe, Austrálii...

KCHVO = Klub chovatelů výmarských ohařů

KJ = Kynologická jednota

KL = krycí list. Zamýšlené krytí se eviduje na tzv. krycím listě. Krycí list je jedním ze základních tiskopisů potřebných pro vystavení průkazů původů následně narozených štěňat.

KO = kynologická organizace (cvičák)

KV (Kl.v.) = Klubová výstava, nebo se také může jednat o zkratku titulu "Klubový vítěz".

KV (Kr.v.) = Krajská výstava. Jedná se o výstavu (společně s Oblastní výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul "Krajský vítěz". Součástí krajských výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.

LOE = zkratka plemenné knihy Španělska

LOF = zkratka plemenné knihy Francie

LOSH= zkratka plemenné knihy Belgie

LZ = lesní zkoušky, po jejichž absolvování získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

LZMP = lesní zkoušky malých plemen psů

M IPO = Mistrovství dle řádu IPO (3.stupně), týká se sportovního výcviku psů. (Zpravidla se jedná o mistrovství České republiky).

M NZŘ = "pětistovka" - Mistrovství dle Národního zkušebního řádu. Obsahuje stopové práce dle ZPS2, poslušnost dle ZVV3 a obranu dle ZPO2, jedná se o uznávaný národní závod, právem považovaný za nejtěžší (i když se najdou i odpůrci tohoto názoru)

M1 až M3 = dentes molares (zuby - stoličky)

ME = Mistrovství Evropy. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce...)

MET = zkratka plemenné knihy Maďarska

MFH = Memoriál Františka Housky (soutěž určená loveckým psům)

MFV = Memoriál Františka Vojtěcha (soutěž určená loveckým psům)

MIL.DH = vojenská (armádní) zkouška psů

MJK = Memoriál Jozefa Kadleca (soutěž určená loveckým psům)

MKP = Memoriál Karla Podhajského - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží titul CACIT a CACT. Druhý pes v I. ceně obdrží r.CACIT a r.CACT. Tyto tituly se v MKP zadávají nejlepším všech zúčastněných plemen, pokud získají I. cenu.

MKS = Memoriál Kolomana Slimáka (soutěž určená loveckým psům) - jedná se o vrcholné mezinárodní zkoušky ohařů s udělováním CACIT. K. Slimák je nestor slovenské lovecké kynologie.

MMŠ = memoriál Mileny Štěrbové (soutěž určená loveckým psům)

MO = Maďarský ohař

MOD = Maďarský ohař dlouhosrst

MOK = Maďarský ohař krátkosrstý

MRK = Memoriál Richarda Knolla - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů o titul "Všestranný vítěz ČR roku..."

MS = mistrovství světa. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce...).

MS WUSV = mistrovství světa německých ovčáků

MSKS = Moravskoslezský kynologický svaz (sportovní kynologie)

MVDrK = Memoriál MVDr.Josefa Kuhna (soutěž určená loveckým psům)

MZŘ = mezinárodní zkušební řád (např. IPO či SchH, ale i jakýkoliv jiný netýkající se sportovní kynologie)

N = "nedostatečný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se pětce, tedy, že pes není typický, či že jeho výkon byl jednoduše nedostatečný.

NHSB = zkratka plemenné knihy Holandska

NO = Německý ohař

NOD = Německý ohař dlouhosrstý

NOK = Německý ohař krátkosrstý

NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu "Národní vítěz"

NZŘ = národní zkušební řád, (např. pro sportovní kynologii zahrnuje zkoušky ZM-ZVV3, ZPO a ZPS, ale může se týkat i jiného zaměření kynologie)

OCD = osteochondróza - osteochondritida. Jedná se o nádorové onemocnění chrupavky.

ÖHZB = zkratka plemenné knihy Rakouska

ÖKV = sterreichischer Kynologenverband - Rakouský kynologický svaz

OPCH = oblastní poradce chovu

OPT 1-3 = zkouška psa obranáře dle zkušebního řádu zvaného TART. Obsahuje poslušnost a obranu. Zkoušky se skládají od nejnižšího stupně po nejvyšší - vzestupně, přičemž OPT3 je zkouška nejnáročnější.

OV (Obl.v.) = Oblastní výstava. Jedná se o výstavu (společně s Krajskou výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul "Oblastní vítěz". Součástí oblastních výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.

P = (v saňovém sportu) znamená "pulka", dřívější název zněl skandinávská, a označením S. Může se jednat jak o závodní třídu (pes+pulka, což jsou ploché boby+lyžař), nebo také závodní třídu PM=Pulka muži, PŽ=Pulka ženy.

PP (p.p.) = průkaz původu

P1 až P4 = dentes praemolares (třeňové zuby)

PB (Pb) = předběžné (zkoušky) barvářů

PK = plemenná kniha

PO = polská všestranná zkouška (sportovní) kynologie

PRA = progressive retina atrophy, což je progresivní atrofie sítnice(postižení oka), degenerace (postupné zakrňování). Jedná se o dědičné onemocnění.

PZ = podzimní zkoušky - lovecké zkoušky, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a aportování drobné zvěře

PZMP = podzimní zkoušky malých plemen

PZP = pastevecká zkouška psa, prověřuje způsobilost psa k vedení stáda, včetně přechodu stáda přes most, po komunikaci, vyvedení a odvedení stáda z/do košáru

r.CAC (Res.CAC) = jedincům ohodnoceným známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res.CAC. Ten se uděluje zvlášť psovi a zvlášť feně ve třídách šampionů (vítězů), pracovní, otevřené a v mezitřídě, a to jen jedincům mimořádných kvalit, kterému by rozhodčí titul CAC zadal, pokud by nebyl na výstavě přítomen jedinec, který obdržel "výborný 1", CAC. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený (udělený) titul "Český šampión", přiznává se CAC (jeho váha) jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení titulu si ověřuje sám majitel jedince s Res.CAC na sekretariátu ČMKU.

r.CACIB (Res.CACIB) = - psovi/feně na druhém místě, za jedincem, který obdržel ocenění CACIB (jen na výstavách mezinárodních), může rozhodčí udělit Res.CACIB.

r.CACT (res.CACT) = může obdržet druhý pes v pořadí, za stejných pravidel, jak je uvedeno výše, včetně známky "velmi dobrý". Pokud získá v soutěži CACT (ČR) jedinec, který už potvrzený titul Šampion práce ČR má, přizná se CACT (jeho váha) jedinci (stejného plemene), který obdržel Res.CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověřuje majitel jedince s Res.CACT na sekretariátu ČMKU.

REG. (u čísla zápisu) = znamená, že se jedná o jedince registrovaného. Znamená to, že pes či fena nemá tři plné generace předků zapsané v plemenných knihách FCI. Takový jedinec sice může na mezinárodní výstavě získat titul CACIB, ale FCI mu nepotvrdí titul "Interchampion". Nezřídka je důvodem registrovaného zápisu fakt, že předci štěněte byli do ČR dovezeni ze země, která není (či nebyla) členem FCI.

RH-E = zkouška způsobilosti záchranného psa. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-F A = zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-F B = zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-FL A = zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-FL B = zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-L C = zkouška záchranného psa lavináře s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RHT A = zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RHT B = zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W A = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W B = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W C = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W D = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti D. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RK = revizní komise (skládá se z lichého počtu lidí), je volena v každé organizaci a kontroluje dodržování stanov apod..

RTG DKK= rentgen kyčelních kloubů

S, P, O = stopa, poslušnost, obrana. Těchto zkratek se používá při vypisování dosažených bodů v dané zkoušce, tedy např: ZVV2 - S 93, P 99, O 95. Čím více dosažených bodů, tím lépe. Většinou je nejvyšší počet bodů 100, ale např. u ZM je max.50 za každý oddíl, ale naproti tomu např. v oddíle obrany u zkoušky ZPO2 je max. počet dosažených bodů 200.

SC = Schweizerischer Schäferhund Club - Švýcarský klub chovatelů ovčáckých psů

SHSB = Schweizer Hundestammbuch - plemenná kniha Švýcarska

SchH 1-3 = mezinárodní zkušební řad vytvořený klubem německých ovčáků, tedy se jedná o zkoušky sportovní kynologie, obsahující stopu, poslušnost a obranu. Opět nejvyšší číslo označuje nejvyšší a tedy i nejtěžší stupeň zkoušky, přičemž je bezpodmínečné absolvování všech stupňů vzestupně - postupně.

SchHA = zkouška ze souboru zkušebního řádu SchH, obsahující pouze poslušnost a obranu, tedy se jedná o zkoušku stopařskou.

SKG = Schweizerische Kinologische Gesellschaft - Švýcarská kynologická společnost

Skj (v saňovém sportu) = třída Skijöring, je nejméně náročná třída - soutěž na vybavení, její počátky byly ve Skandinávii a u nás

SKJ = Slovenská kynologická jednota

STP 1-3 = zkouška psa stopaře dle zkušebního řádu TART, která obsahuje stopu, poslušnost a speciální cviky. Zkoušky se skládají postupně - vzestupně, přičemž SPT3 je zkouška nejnáročnější.

SPZ = Slovenský poĺovnický zväz

SSPS ČR = Svaz sportu psích spřežení České republiky

SV = Speciální výstava. Tato výstava je pořádána 1x ročně pro každé plemeno svým klubem. Na této výstavě se zadává i ocenění CAC a CAJC.

SV = Verein für Deutsche Schäferhunde - Spolek chovatelů německých ovčáků v Německu

SVV1-3 = slovenská všestranná zkouška, je velice obdobná (ne-li přímo stejná), jako zkouška dle českého národního zkušebního řádu ZVV1-3

SZvP = speciální zkoušky vodních prací

T 1-3 (TART 1-3) = zkoušky dle zkušebního řádu TART. Jsou všestranné (stopa, poslušnost a obrana) a skládají se postupně - vzestupně, přičemž T3 (TART3) je zkouška nejnáročnější.

TRIAL = soutěže v pasení (práce ovčáckého psa)

U = "uspokojivý", jedná se u o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se čtyřce.

U = univerzálně lovecky upotřebitelný pes (takto je zapisován do plemenné knihy)

V = "výborný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VD = "velmi dobrý", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se dvojce. Jeli u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je "velmi dobrý" v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VDH = Verband für das Deutsche Hundewesen - Německý kynologický svaz

VO = výmarský ohař

VOD = výmarský ohař dlouhosrstý

VOK = výmarský ohař krátkosrstý

VP = speciální zkoušky zaměřené na vodní práce loveckých psů

= výstavní řád - určuje pravidla na výstavách tak, aby všechny výstavy na území České republiky měly jednotný a důstojný ráz. Bezprostředně navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI

VSV (Vítěz SV) = "Vítěz speciální výstavy" - jedná se o výstavu určenou pro jednotlivá plemena, je pořádána pouze 1x ročně.

VTD = vítěz třídy dorostu (na výstavě oblastní či krajské)

VTM = vítěz třídy mladých (na výstavě oblastní či krajské)

VTO = vítěz třídy otevřené (na výstavě oblastní či krajské)

VTP = vítěz třídy pracovní (na výstavě oblastní či krajské)

VV = výstavní výbor jedná se o organizační jednotku, která se stará o zdárný průběh výstavy

VZ = všestranné zkoušky - jsou nejvyšším typem loveckých zkoušek. Pes, který je úspěšně absolvuje, může být v plemenné knize zapsán jako univerzálně lovecky upotřebitelný pes (zkratka U)

VZ 1-3 = vytrvalostní zkouška, kterou se prověřuje fyzická zdatnost psa. Čísla 1-3 představují obtížnost zkoušky. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

VZMP = všestranné zkoušky malých plemen

WeltsGR = světový vítěz (Světové výstavy)

ZC = zkouška cadaver ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.

ZH = zkoušky honičů - kvalifikuje psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé

ZK = zkouška kondiční ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.

ZKO = základní kynologická organizace (cvičiště psů)

ZLP1-3 = zkouška lavinových psů 1.-3.stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZLP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZLP-N = noční zkouška lavinových prací, prověřuje schopnosti psa vyhledávat zasypané osoby sněhem, přičemž zkouška je ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZM = zkouška základního minima dle českého národního zkušebního řádu, zkouška prověřující všestrannost (zahrnuje stopu, poslušnost a obranu), přístupná pro všechny psy s výškou min. 45 cm

ZMMP = všestranná zkouška základního minima ve sportovní kynologii malých plemen (stopa, poslušnost a spec.cviky) - určena pro plemena do výšky 45 cm

ZMP 1-2 = všestranná zkouška (stopa, poslušnost, speciální cviky) malých plemen dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie, určena pro všechny psy menší než 45 cm, bez dalšího omezení. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž ZMP2 je zkouška náročnější - těžší. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.

ZN = zkoušky z norování (u psů norníků)

ZO = základní organizace (cvičiště psů)

ZO = zkouška odvahy psa

ZOP = zkouška ovladatelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. Obsahuje nejzákladnější cviky poslušnosti.

ZOP 1-2 = zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a obranu), pro oba stupně je stanovená minim. výška psa, která činní 45 cm. 1. stupeň je přípustný jak pro psy s p.p. tak bez p.p., 2. stupeň, podstatně náročnější zkouška-na dva figuranty, je určena pouze psy s průkazem původu. Účast na ZPO2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO1.

ZPO1-2 (OP1-2) = zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii, dle Národního zkušebního řádu. Přípustná je psům vyšším než 45 cm. Obě zkoušky se musí dělat postupně - vzestupně. Obsahuje pouze poslušnost a obranu. ZPO2 mohou provádět pouze plemena s průkazem původu.

ZPOP1-3 = zkoušky práce ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. Stupně označují náročnost zkoušky, přičemž čím vyšší číslo - stupeň, tím je zkouška náročnější.

ZPR = zkoušky přinášení, určeno pro retrívry

ZPS 1-2 (SP1-2) = zkouška psa stopaře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a stopy), 1. stupeň je přípustný pro všechny psy bez omezení, 2. stupeň, podstatně náročnější zkouška, je určena pouze psy s průkazem původu, bez omezení výšky. Účast na ZPS2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS1.

ZPU1-2 = zkouška pracovní upotřebitelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. ZPU1 obsahuje základní cviky poslušnosti + u volitelný cvik - hlídání předmětu nebo stopování, ZPU2 obsahuje stopu, poslušnost a obranu.

ZPV = zkouška plošného vyhledávání stupně A - B (A nižší stupeň) N - noční, ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.

= zkušební řád (pravidla a seznam cviků např. u sportovní kynologie či myslivosti atd.)

ZS = zkouška stopování stupně A - B (A nižší stupeň), ze zkušebního řádu pro záchranné psy sboru dobrovolných hasičů.

ZSV = zkouška sutinového vyhledávání stupně A - B (A nižší stupeň) N - noční, ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.

ZTV = zkouška terénního vyhledávání je zkouškou záchranných psů. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZV = zkoušky vloh - základní lovecké zkoušky odhalující vrozené vlohy psa

ZVMP = zkoušky vloh malých plemen (lovecká zkouška)

ZVOP = zkouška vloh ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. U některých plemen je pes (fena), který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, oprávněn být na výstavě zařazen do třídy pracovní.

ZVP 1-3 = zkouška vodních prací 1.-3. stupně, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZVP-N = noční zkouška vodních prací, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě, ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZVR, LZR, PZR, VZR = jmenované zkoušky jsou různé lovecké zkoušky pro retrívry

ZVV1-3 = (ZVV1 či ZV1, ZVV2 či ZV2, ZVV3 či ZV3), jedná se o zkoušky všestrannosti (stopa, poslušnost, obrana) dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie. Je přístupná všem psům vyšším 45 cm. Do druhého stupně včetně je přístupná všem psům bez ohledu na plemeno a čistokrevnost. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž čím vyšší je číslo, tím náročnější - těžší zkouška je. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.

ZZO = zkouška základní ovladatelnosti ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií. Slouží jako nejnižší zkouška k prověření vloh psa k dalšímu výcviku, její splnění není vstupní podmínkou pro složení zkoušek jiných.

ZZP1-3 = zkouška záchranných prací 1.-3. stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZZP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád

ZZP-N = noční zkouška záchranných prací (psů). Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZZS = zkouška záchranného stopování. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZZZ = zkouška záchranářské způsobilosti (psa), dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád