Podmínky chovnosti

Více najdete https://www.weimaraner-club.cz/index.php?id=45 "Chovné podmínky"

            

    Všichni VOK i VOD žádající o uchovnění musí být plnochrupí s nůžkovým skusem, musí absolvovat jarní svod do 2 let věku, klubovou nebo speciální výstavu, po dosažení věku 12 měsíců projít výběrem do chovu. Fena může být poprvé nakryta nejpozději v den, kdy dovrší 6. rok života.

Podmínkou vystavení doporučení ke krytí pro fenu (VOK i VOD) je po dosažení věku 24 měsíců prokázání negativního výsledku kardiologického vyšetření na dilatační kardiomyopatii u klubem určeného veterinárního lékaře a poskytnutí vzorku krve ke genetickému testu (pouze při prvním vyšetření) tím, že předá vyšetřujícímu lékaři písemný souhlas s poskytnutím výsledků vyšetření a vzorku krve klubu. Potvrzení o vyšetření nesmí být při podání žádosti o doporučení ke krytí starší 2 měsíců.

 
Podmínkou vystavení doporučení ke krytí pro fenu (VOK i VOD) je po dosažení věku 24 měsíců prokázání negativního výsledku kardiologického vyšetření na dilatační kardiomyopatii u klubem určeného veterinárního lékaře a poskytnutí vzorku krve ke genetickému testu (pouze při prvním vyšetření) tím, že předá vyšetřujícímu lékaři písemný souhlas s poskytnutím výsledků vyšetření a vzorku krve klubu. Potvrzení o vyšetření nesmí být při podání žádosti o doporučení ke krytí starší 2 měsíců.

                Importovaní jedinci musí být před zařazením do chovu rentgenologicky vyšetřeni na dysplazii kyčelních kloubů (DKK). Zařazeni do chovu budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetření nejhůře B/B .

 

 

Dále musí splňovat:

 

  Ocenění na Klubové nebo Speciální výstavě KCHVO Hodnocení na zkouškách
VOK PES velmi dobrý PZ I.c , LZ nebo VZ v jakékoli ceně
FENA velmi dobrá PZ I.c
VOD PES velmi dobrý Ověření vloh
FENA velmi dobrá Ověření vloh

Ověření vloh VOD

Disciplína Limitní
známka
Hledání systém 3
rychlost 2
vytrvalost 3
Chování po výstřelu  3
Vystavování  3
Nos  3

Tyto disciplíny mohou být splněny na  ZV,PZ,VZ nebo na samostatně organizovaném klubovém ověření vloh.

 

 

POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ

 

MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci chovu (VOK – Ing. Milena Santariová, Ph.D., VOD – Pavel Sloupenský)

 

1) originál a oboustrannou kopii průkazu původu (PP)
2) vyplněný formulář „Údaje ke zveřejnění chovného psa
3) vyplněný formulář „Souhlas se zveřejněním osobních údajů majitele chovného psa
4) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popř. doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
5) kopie !!! posudku z klubové, či speciální výstavy
6) kopie !!! posudku z jarního svodu
7) negativní potvrzení o vyšetření na dilatační kardiomyopatii, provedené ve věku 24 a více měsíců na jednom ze dvou předepsaných pracovišť

·        FVL Brno Klinika chorob psů a koček – MVDr. Filipejová a kol., tel.: 608 211 415, objednání Po-Pá 8-15 hod

·        Veterinární klinika Slaný – MVDr. Michal Fiedler, tel.: 606 641 875, objednání Po-Pá 9-17 hod). Potvrzení o vyšetření je platné 1 rok.

·        České Budějovice  -  MVDr. Radek Hořejš

·        Plzeň  - MVDr. Pavel Mužík


8) e-mailem digitální fotografie psa ve výstavním postoji (v dostatečné kvalitě – alespoň 200 kB)

Poradce chovu po kontrole dokladů označí originál PP razítkem „Chovné podmínky splněny“ a svým podpisem a odešle ho na Plemennou knihu ČMKJ. Ta jej opatří razítkem „Chovný pes“ a zašle majiteli.

9) Majitel je povinen zaslat příslušnému poradci kvalitní kopii nebo sken tohoto PP s razítkem „Chovný pes“.  Až po obdržení takto označené kopie/skenu PP budou poradci chovu psy doporučovat ke krytí!

Ve vlastním zájmu si prosím zkontrolujte správnost a čitelnost vaší adresy, uvedené na druhé straně PP. Na tuto adresu vám budou pracovnice Plemenné knihy a poradci chovu PP psa či feny zasílat zpět!

Pravidelně aktualizujte údaje o vašem chovném psovi jak u poradce chovu, tak na plemenné knize. Jde o vaše kontaktní údaje, ale také o nově absolvované zkoušky a výstavy.

 

POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ FENY: majitel feny, která splnila chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci chovu (VOK – Ing. Böhmovi, VOD – Dr. Čechovi):

1) originál a oboustrannou kopii průkazu původu (PP)
2) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popř. doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
3) kopie !!! posudku z klubové, či speciální výstavy
4) kopie !!! posudku z jarního svodu

Poradce chovu po překontrolování dokladů označí originál PP feny razítkem „Chovné podmínky splněny“ a svým podpisem a zašle zpět majiteli. Originál PP feny k označení CHOVNÁ FENA zasílá majitel na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat této feny.

 

ŽÁDOST O DOPORUČENÍ PSŮ KE KRYTÍ FENY : zasílá se příslušnému poradci chovu  pouze písemně poštou! U feny uvede  chovatel její  jméno a rok narození, přiloží doklad o zaplacení čl. příspěvku a negativní potvrzení o vyšetření na dilatační kardiomyopatii, provedené ve věku 24 a více měsíců na jednom ze dvou předepsaných pracovišť (FVL Brno Klinika chorob psů a koček – MVDr. Filipejová a kol., tel.: 608 211 415, objednání Po-Pá 8-15 hod nebo Veterinární klinika Slaný – MVDr. Michal Fiedler, tel.: 606 641 875, objednání Po-Pá 9-17 hod). Potvrzení o vyšetření nesmí být starší 2 měsíců. Případně uvede jména psů, o které má zájem, v pořadí své priority. Poradce chovu po posouzení doporučí majiteli feny závazně 1 - 3 vhodné psy, při čemž respektuje pravidla pro výběr chovných párů. (viz. Pravidla pro chov KCHVO ČR). První doporučení ke krytí je pro členy klubu zdarma.

Po nakrytí je majitel feny povinen neprodleně (nejpozději do 8 dnů) odeslat příslušnému poradci chovu, majitelem krycího psa podpisem potvrzenou, zelenou kopii Doporučení ke krytí. (Odesílá se větší část zelené kopie – ústřižek z pravého dolního rohu si ponechává chovatel. Z originálu neodstříhávejte nic!).

Výsledek krytí (i nezabřeznutí) je chovatel povinen do 10 dnů po porodu (u nezabřeznutí do 75 dnů po nakrytí) nahlásit majiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu písemně na formuláři, který obdrží s doporučením chovných psů (formuláře jsou číslované a zakládají se pro klubovou evidenci). S hlášením vrhu je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP feny, pokud došlo u této feny k jakýmkoliv novým zápisům do PP (zkoušky, výstavy).

Pokud nebyla chovatelem odeslána poradci chovu „zelená kopie“ Doporučení ke krytí po nakrytí feny, nebo Hlášení o výsledku krytí na předepsaném formuláři po předchozím krytí feny, nebudou poradci chovu na žádost o doporučení psa na jakoukoliv fenu ve vlastnictví tohoto chovatele reagovat, dokud tato hlášení neobdrží (porušení Pravidel pro chov KCHVO!).

 

 

ŽÁDOST O DOPORUČENÍ  ZAHRANIČNÍHO PSA KE KRYTÍ FENY:   Majitel feny přiloží fotokopii originálu PP požadovaného psa, jméno a adresu majitele, čestné prohlášení majitele psa, že pes, kterým hodlá v zahraničí krýt, je plnochrupý s nůžkovým skusem, doklad o zaplacení členského příspěvku, negativní potvrzení (ne starší 1 roku) o vyšetření na DCM dle metodiky klubu, kterou na požádání poskytne poradce chovu, a potvrzení chovatelského klubu země původu psa, že tento pes je v dané zemi chovným, signované statutárním zástupcem tohoto klubu a otiskem klubového razítka. Předtisk tohoto potvrzení v angličtině je možno získat na oficiálních www stránkách KCHVO ČR (www.weimaraner-club.cz/chovatelske_dokumentace.html), nebo u hlavního poradce chovu.

  

Za zahraničního psa se nepovažuje jedinec z českého, ale i zahraničního chovu, který byl do zahraničí fyzicky či formálně vyvezen, zde uchovněn a reimportován, případně zapůjčen zpět do ČR!

 

O doporučení vhodných psů ke krytí feny, včetně zahraničního krytí, je chovatel povinen žádat minimálně 2 měsíce před plánovaným krytímPlatnost všech doporučení ke krytí je 12 měsíců!